Voorzitter Raad van Toezicht – Sophia Scholen

Sophia Scholen

Met 7.000 leerlingen op 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk is Sophia Scholen de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Sophia Scholen draagt zorg voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs of een samenwerking daarvan. Zij verzorgt uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op individuele mogelijkheden en leerbehoeften. Sophia Scholen hecht aan een veilige leer- en werkomgeving waar leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. De organisatiecultuur wordt mede bepaald door onze vijf kernwaarden: verwondering, vertrouwen, verbinding, duurzaamheid en eigenaarschap.

Bij Sophia Scholen werken 670 medewerkers  (470 fte). Het eigen vermogen is robuust, de begroting bedraagt 42 miljoen euro en buiten de eigen balans realiseert de stichting (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen ter invulling van de gemeentelijke voorziening van onderwijshuisvesting.

Voor meer informatie over de organisatie: www.sophiascholen.nl.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur van Sophia Scholen en op de algemene gang van zaken in de stichting en bij de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van én adviseur voor het College van Bestuur.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen maximaal twee termijnen zitting nemen in de Raad. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie Onderwijskwaliteit. De Voorzitter van de Raad treedt toe tot de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht van Sophia Scholen bestaat in haar huidige samenstelling uit één voorzitter en vier leden. De Voorzitter treedt eind 2020 terug. Voor twee leden verloopt de termijn in 2021/2022 en de andere twee leden zijn in 2019 benoemd.

De verschillende leden hebben relevante maar uiteenlopende achtergronden  in Onderwijskwaliteit, Vastgoed & Facilitaire Zaken, en Financiën.

Profiel

De Voorzitter van de Raad van Toezicht onderschrijft het doel en de visie van Sophia Scholen en draagt zorg voor openheid in alle interne en externe relaties van de Raad. Hij/Zij beschikt over een onderzoekende houding en de persoonlijkheid om een kritische en stimulerende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.  Daarnaast weet de Voorzitter ontwikkelingen en trends in een vroeg stadium te signaleren en ondersteunt hij/zij het CvB om in te spelen op deze ontwikkelingen.

De Voorzitter van de Raad van Toezicht is een moderne toezichthouder met een stevige persoonlijkheid, maar bovenal een teamspeler die actief verbinding zoekt met zowel interne als externe stakeholders. De Voorzitter heeft een goed  gevoel voor bestuurlijke processen en dynamiek, oog voor relaties, werkt secuur en consistent, en is positief kritisch én verbindend.

De Voorzitter zet deze competenties in om als sparringpartner voor het College van Bestuur te fungeren, daarbij rekening houdend met de principes van good governance.

Meer specifiek gelden de volgende functie-eisen:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Ruime toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als Voorzitter;
  • Ervaring als bestuurder of anderszins eindverantwoordelijke in een complexe, kennisintensieve organisatie ;
  • Ruime kennis van organisatievraagstukken, waaronder van Human Resources;
  • Sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en organisatiesensitiviteit;
  • Affiniteit met ontwikkeling van kinderen. Dit mag breder zijn dan het onderwijs;
  • Gevoel bij de aard en schaal van het werkgebied van Sophia Scholen;
  • Binding met de regio waarin Sophia Scholen actief is, is een pré.

Bij de selectie van de Voorzitter voor de Raad van Toezicht zal in het bijzonder worden gelet op onderlinge complementariteit met de andere leden.

Arbeidsvoorwaarden

De remuneratie voor de functie is conform de geldende reglementen. Voor de Voorzitter is dat € 8.250,- per jaar. Reiskosten worden niet vergoed.

Selectietraject

Sophia Scholen wordt in deze procedure begeleid door YESS International Consultants,  onderdeel van Boer & Croon. YESS voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt uiteindelijk een aantal kandidaten voor bij Sophia Scholen.

De selectiecommissie maakt de uiteindelijke  keuze.

De planning ziet er als volgt uit:

5 september: Plaatsing advertentie in diverse media

5-21 september: Search kandidaten en responstermijn

22-29 september: Gesprekken bij YESS

5 oktober: Voordracht kandidaten bij Sophia Scholen

14  oktober: Gesprekken met geselecteerde kandidaten bij Sophia Scholen door een selectiecommissie

Eind november:  Definitieve voordracht

Begin december: Benoeming in de Raad van Toezicht

Een persoonlijkheidsassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Reageren

YESS International Consultants, onderdeel van Boer & Croon begeleidt Sophia Scholen bij het werving- en selectietraject voor deze rol. Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren door een motivatiebrief en een curriculum vitae te richten aan Peter Vos (p.vos@yessboercroon.nl). Voor vragen over de functie kunnen kandidaten ook bellen naar +31 (0) 20 301 41 00.

#YESSJOBSS
Peter Vos
Peter Vos